Zásady ochrany osobných údajov

Informácia podľa § 19 resp. 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len “zákon”)

 

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:

EKODIEL, s.r.o.

IČO: 36 343 056
DIČ: 202 1966 364

IČ DPH: SK202 1966 364

Sídlo: Horné Ozorovce 18, 957 03 Bánovce nad Bebravou
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontakt:

e-mail: info@ekodiel.sk
tel.:  038/ 760 80 31

 

 

 1. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

 

 

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a osobné údaje. Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v týchto Informáciách a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto usmerneniu porozumieť. Ide o pojmy, ktoré sú definované v príslušných právnych predpisoch, pričom sa ich snažíme pre vás „preložiť“ do prístupnejšej a zrozumiteľnejšej podoby:

 

■ osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.,

■ dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,

■ spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi,

■ prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa, ■ sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene,

■ účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,

■ osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby,

■ oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa,

■ cookies – sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na Internetovej stránke, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov,

■ príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované,

■ služba – akákoľvek zo služieb, ktoré vám ponúkame.

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať naše služby a podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

 

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

■ Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy (účtovného dokladu), ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi nich napríklad meno a priezvisko, akademický titul, číslo bankového účtu. Ak podnikáte ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ide aj o IČO, DIČ, IČ DPH a miesto podnikania/sídlo.

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo a kontaktná adresa (adresa doručenia).

Informácie o produktoch a službách (zaslanie cenovej ponuky)

Medzi tieto informácie patria informácie o našich produktoch a službách s cieľom spracovania cenovej ponuky a objednávky.

■ Transakčné údaje

Primárne ide o informácie o platbách, tzn. fakturačné údaje.

■ Osobné údaje získané prostredníctvom sociálnych sietí

Naša Internetová stránka obsahuje niektoré funkcie sociálnych sietí ako “Like”. Majte na pamäti, že Vaše osobné údaje ste v tejto súvislosti už poskytli spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Instagram, Inc., 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 941 07 alebo Google Inc. so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Žiadnym spôsobom nespracúvame Vaše osobné údaje ako napr. obrazová podobizeň, vek a iné zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe týchto právnych základov:

 1. a) Plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia predzmluvného vzťahu a následne zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) zákona, tzn. osobné údaje uvedené v zmluve resp. v účtovnom doklade sú spracúvané za účelom plnenia predzmluvných a zmluvných práv a povinností (spracovanie a doručenie objednávky).

 1. b) Plnenie na základe zákona

Vaše osobné údaje spracúvame pre plnenie zákonnej povinnosti uloženej na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad pre účely fakturácie a vedenia účtovníctva, zákona o archívoch a registratúrach pre potreby archivácie, Zákonníka práce pre potreby evidencie personálnych opatrení a pod.

 1. c) Plnenie na základe oprávneného záujmu

Bod 5.

 1. d) Plnenie na základe súhlasu

Bod 6.

 1. Aký je náš oprávnený záujem?

Uchovávanie vašich základných osobných údajov (meno, priezvisko, titul a kontaktné údaje (email a tel. číslo) prostredníctvom oprávneného záujmu považujeme ako právny základ na vymáhanie právnych nárokov, predchádzaniu podvodov, ochrany pred zneužívaním, spracovania a zaslania cenovej ponuky a pre účely vzájomného kontaktovania.  

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v týchto prípadoch:
– Kontaktný formulár

Kontaktný formulár určený na odoslanie priamej správy zbiera nasledujúce osobné údaje: meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a telo správy, ktoré môže obsahovať osobné údaje, ak ich návštevník uvedie. Osobné údaje z odoslaného formulára sú uchované na dobu určitú a nevyhnutnú na vybavenie danej požiadavky.

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
a) zaškrtnutím príslušného pola so spracovaním osobných údajov (checkbox)

 1. b) písomným vyhlásením zaslaným na našu e-mailovú adresu.

 

Váš súhlas bude sprevádzaný aj v prípade udelenia súhlasu s používaním súborov Cookies na našej Internetovej stránke. Váš súhlas samozrejme je dobrovoľný!

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať písomne, elektronicky alebo telefonicky.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

■  Kto odvolanie podáva (uveďte prosím vaše meno a priezvisko, aby sme vedeli, kto ste)
■  Uveďte, komu odvolanie podávate.
■  Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali vaše osobné údaje
■  Váš vlastnoručný podpis (v prípade písomnej formy odvolania).

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je možné poslať v písomnej podobe na korešpondenčnú adresu spoločnosti, a to z toho dôvodu, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam (nezabudnite prosím odvolanie podpísať) alebo elektronicky na vyššie uvedenú emailovú adresu.

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť vaše osobné údaje v prípade vzájomnej dohody. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje:
– Externej účtovnej spoločnosti

– Orgánom činným v trestnom konaní, štátnym orgánom, finančnej správe, daňovému úradu a súdu v prípade potreby

– Právnym zástupcom spoločnosti v prípade vymáhania pohľadávok alebo pri riešení právnych sporov

So sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (sprostredkovateľskú zmluvu) a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

 1. a) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

 1. a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Registratúra

 1. a) Registratúra sa zo zákona uchováva po dobu najviac 10 rokov. Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sú uchovávané do naplnenia účelu spracovania osobných údajov.

Cookies

 1. a) Najviac po dobu 12 mesiacov.

 

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje ktoré spracúvame za vyššie uvedenými účelmi neprenášame do tretích krajín.

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: info@ekodiel.sk alebo na tel.:  038/ 760 80 31.

Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 1. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva, spracovania zmluvných podkladov a pre potreby vedenia vymáhaní pohľadávok/súdnych sporov.

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Údaje o Vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol. Internetová stránka je zabezpečená protokolom SSL od svetovo uznávanej certifikačnej autority, tzn. že komunikácia medzi vami a našou Internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom, tak aby ich nemohla prečítať žiadna tretia strana.

 1. Sociálne médiá

Naša Internetová stránka obsahuje funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“ Facebook a Instagram. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku alebo Instagrame. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku a všetky informácie, ktoré používateľ siete Facebook zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Nezabúdajte, že vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je:  https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy, a

https://help.instagram.com/519522125107875.

 

 1. Aké máte práva podľa GDPR?
 2. a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 1. b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 1. c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
– už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
– odvoláte svoj súhlas;
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

 1. d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
– nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
-vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 1. e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 1. f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

– na základe súhlasu,
– z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

 

 1. IP Adresa a Cookies

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné pre správne fungovanie Internetovej stránky (napr. kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a pre účely cielenia našej marketingovej stratégie.

 

Na našom servery používame ďalej súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Tam, kde ktorýkoľvek zo súborov cookies implementovaný nami spracováva osobné údaje, vykonáva sa toto spracovanie v súlade s článkom 6 (1) (f) nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation, Nariadenie o ochrane osobných údajov) s cieľom chrániť naše legitímne záujmy na optimálnom fungovaní webových stránok a zabezpečiť, aby boli naše webové stránky užívateľsky príjemné a efektívne, alebo sa to robí na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 (1) (f) (a) nariadenia GDPR.  Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača.

 

Ďalšie informácie o cookies nájdete na týchto webových stránkach:

 

AboutCookies.org – http://www.aboutcookies.org/

Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

Väčšina internetových prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky, ale môžete zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby mazal cookies, alebo aby ich neprijímal, ak je toto vaše uprednostňované nastavenie.

Nižšie uvedené odkazy vám pomôžu zistiť, ako pracovať s nastaveniami súborov cookie vášho prehliadača. Zapamätajte si, že ak vypnete cookies vo vašom prehliadači, tieto nastavenia budú platiť pre všetky webové stránky, nie iba pre túto jednu. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej Internetovej stránke.

 

Prehliadače  
Internet Explorer: Informácie o rôznych verziách IE možno čítať na
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

alebo v prípade mobilných verzií
https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Firefox: https://support.mozilla.org/en-GB/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 

 

Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.

 

Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane IP adresy) sú prenášané do Googlu. Táto informácia je potom použitá na vyhodnotenie návštevníka a zostavenie štatistických správ ohľadne činnosti na stránke pre nás. Cookie súbory Google Analytics zhromažďujú štandardné informácie o správaní návštevníkov v anonymnej podobe na internete.

Nikdy nebudeme (a ani neumožníme žiadnej tretej strane) používať štatistický analytický nástroj pre sledovanie alebo zhromažďovanie vašich osobných údajov na našej stránke. Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google. Ani my a ani Google nespojí, alebo sa nebude snažiť spojiť IP adresu s vašou identitou.

 

Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

Súbory cookies využívame na:

 • Google Analytics
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite

 

 1. Vybavenie žiadostí

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti.
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk).

 

 

 1. Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba môžete realizovať svoje práva podaním žiadosti, a to:

 

 • Emailom, alebo

 

 • Zásielkou doručenou na adresu sídla spoločnosti

 

 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.
Rovnako vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti, ak máme pochybnosti o vašej totožnosti.

 

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme odmietnuť konať na základe vašej žiadosti, alebo môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Inak sa informácie v zmysle článku 12 ods. 5 GDPR a § 29 ods. 5 zákona poskytujú bezodplatne.

 

Na základe vašej žiadosti vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 GDPR a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Lehota jedného mesiaca môže byť v prípade potreby predĺžená o ďalšie dva mesiace, na predĺženie má vplyv komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Budeme vás informovať o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania      lehoty. Ak ste podali  žiadosť           elektronickými            prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

V prípade, ak by sme neprijali opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vás budeme informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle GDPR, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

 

Každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, oznámime každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnenú podľa článku 16, článku 17 a článku 18 GDPR alebo § 22,23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.