Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.
 2. Predávajúcim je EKODIEL, s.r.o., so sídlom Horné Ozorovce 18, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 343 056, DIČ: 202 1966 364, IČ DPH: SK202 1966 364, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 15511/R (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.ekodiel.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.
 3. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Stránke sú:
 4. a) kontaktné telefónne číslo: (038) 760 80 31 v pracovných dňoch v čase medzi 09:00 a 17:00
 5. b) e-mail: info@ekodiel.sk
 6. Predávajúci je oprávnený predávať služby (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu, zasielanie služby a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.
 7. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky starší ako 16 rokov, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Stránky (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Stránky, telefónu a e-mailovej komunikácie. Kupujúci prehlasuje, že pokiaľ má menej ako 16 rokov, tak požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
 8. Službou je každý produkt zverejnený na Stránke. Predmetom služby sú kvalitné certifikované betónové zmesi, predaj štrku, piesku a služby v oblasti poradenstva, ktorých sortiment je uvedený v cenníkoch (katalógoch), ďalej jej doprava a čerpanie.
 9. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj (Hurbanova 59, 911 01 Trenčín), Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/640 01 09.

Čl. II

Informácie o tovare a cene

 

 1. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.
 2. Ceny uvedené v katalógu Stránky sú konečné, vrátane DPH. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a budú pripočítané ku kúpnej cene. Predávajúci je platcom DPH.

 

 

Čl. III

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:
 2. a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na info@ekodiel.sk,
 3. b) telefonickej objednávky.
 4. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky.
 5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde

má byť tovar dodaný, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje zadané Kupujúcim.

 1. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
 2. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Čl. IV

Miesto plnenia a podmienky na pracovisku

 

 1. Miestom plnenia býva spravidla stavba (pracovisko) Kupujúceho. V prípade distribúcie dopravnými prostriedkami Kupujúceho sa miestom dodávky rozumie prevádzkareň Predávajúceho .
 2. Kupujúci je povinný zaistiť v priestore prevzatia služby podmienky zodpovedajúce všeobecne platným právnym predpisom z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; predovšetkým je povinný zaistiť zjavnosť a dostatočnú pevnosť príjazdových komunikácií a dostatočne uvoľnení priestor pre stanovište čerpadla betónu.
 3. Kupujúci zodpovedá za prípadné znečistenie verejných plôch a komunikácií vozidlami Predávajúceho vychádzajúceho zo stavby pokiaľ došlo k znečisteniu. V prípade, že k znečisteniu verejných plôch došlo je Kupujúci ich povinný odstrániť na svoje náklady.
 4. Kupujúci zodpovedá za prevedenie potrebných ochranných opatrení, uzavretie komunikácií a chodníkov a za vybavenie potrebných výnimiek.
 5. Kupujúci je povinný zaistiť, aby prevzatie objednávky prebehlo bez zbytočných prieťahov a nedošlo k znehodnoteniu betónovej zmesi nadmernou dobou vykládky.

 

Čl. V

Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.
 3. Zhoršenie kvality betónu v nasledujúcich prípadoch:
 • Ak sa pridá na stavbe do betónovej zmesi voda na príkaz Kupujúceho
 • Ak sa mieša daný čerstvý betón s betónom od iného dodávateľa
 • Ak pridá Kupujúci do čerstvého betónu prísady alebo prímesi bez vedomia Predávajúceho
 • Pri dlhšej vykládke pokiaľ k nej došlo z viny Kupujúceho
 • V prípade nesprávneho spracovania a ošetrenia čerstvého betónu

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednávku prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
 2. Zaplatiť za objednávku kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

 

Čl. VI

Platobné podmienky

 

 1. Stránka ponúka nasledovné možnosti platby:
 2. a) Prevodom/vkladom na bankový účet Predávajúceho – ako variabilný symbol slúži číslo objednávky.
 3. b) Platba na faktúru
 4. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.
 5. Daňový doklad (faktúra) sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo bude priložený pri doručení. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.
 6. Objednávka zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím objednávky Kupujúcim.

 

Čl. VII

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

 

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na Stránke Predávajúceho.
  2.Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
  3. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2019.
  4. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.