Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky
spoločnosti EKODIEL, s.r.o., so sídlom Partizánska
ulica 261/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Všetok
tovar zakúpený v spoločnosti EKODIEL, s.r.o., je predaný
kupujúcemu na faktúre alebo na pokladničnom doklade.
Tieto doklady sú potvrdené pracovníkmi spoločnosti
EKODIEL, s.r.o. na to určenými (oddelenie expedície a fakturácie)
alebo predajcom v predajni stavebného materiálu
(pečiatka a podpis). Prevzatím tovaru súhlasí zákazník
so záručnými podmienkami spoločnosti EKODIEL, s.r.o..
Pri platbe v hotovosti kupujúci potvrdzuje svoj súhlas
s predajnými a záručnými podmienkami pri zaplatení
ceny tovaru.

V prípade ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi
objednávkou, dodacím listom a odobratým tovarom
v množstve a druhu je kupujúci povinný zaslať najneskôr
do 2 dní od prevzatia tovaru oznámenie o uvedenej
skutočnosti na adresu výrobcu (predajcu) a to faxom,
mailom (odbyt@ekodiel.sk) alebo poštou. Pokiaľ tak
neurobí, vystavuje sa kupujúci riziku, že reklamácia nebude uznaná.

Výrobky spoločnosti EKODIEL, s.r.o., sú vyrábané z vysoko kvalitných
vstupných surovín. Pri výrobe sú používané najnovšie a
najmodernejšie technologicé postupy. Hotové výrobky sú pravidelne
podrobované skúškam v akreditovaných skúšobných ústavoch na
základe ktorých sa vydávajú certifikáty a vyhlásenia o zhode. Pri
realizácii vášho projektu s výrobkami spoločnosti EKODIEL, s.r.o.
vyhľadávajte realizátora s odbornými skúsenosťami v oblasti
stavebníctvo.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia,
pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

2. Každá reklamácia sa preverí obchodným zástupcom výrobcu.
V prípade reklamácie komplikovanejšieho charakteru sa táto
reklamácia vybaví za asistencie odborného technického
pracovníka, ktorý určí či je oprávnená.

3. Pokiaľ nebude medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak,
bude sa pri reklamácii postupovať podľa Obchodného zákonníka.

4. Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho do 3 dní odo dňa
doručenia reklamácie.

5. K účinnému uplatneniu reklamácie je potrebné, aby kupujúci
v záručnej dobe bezodkladne nahlásil písomne (poštou, fax, e-mail)
predávajúcemu zistené vady a jednoznačne podrobne opísal,
o akú vadu sa jedná, pričom je nutné uviesť spätný kontakt.

6. Na všetok tovar vyrobený spoločnosťou EKODIEL, s.r.o., sa
vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa kúpy tovaru.

7. Pri reklamácii je potrebné predložiť:
a.) písomnú reklamáciu s popisom, o aké poškodenie sa jedná
so spätným kontaktom.
b.) dodací list (pokladničný doklad) potvrdený výrobcom
(predajcom).
c.) výrobný štítok reklamovaného tovaru

8. Ak sa jedná o poškodenie, ktoré sa nedá odstrániť, kupujúci
má právo na výmenu tovaru alebo na primeranú zľavu z ceny
výrobku.

9. V prípade ak kupujúci neuhradil cenu za reklamovaný tovar,
predávajúci je oprávnený prerušiť reklamačné konanie dovtedy,
kým nebude tovar uhradený.

10. Kupujúci sa pri používaní, zabudovaní tovaru musí riadiť
všeobecnými pracovnými postupmi alebo zabezpečiť jeho
zapracovanie odbornými pracovníkmi.

11. Pri výmene tovaru, platí uzavretá rámcová zmluva medzi
predávajúcim a kupujúcim, preto ani na jednej strane
nevzniká nárok na vyrovnanie cenového rozdielu.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

1. Vady, ktoré boli zjavné pri preberaní tovaru a napriek tomu bol výrobok použitý. V tomto prípade
nárok na uplatnenie reklamácie nie je možný.

2. Vady spôsobené pri preprave, manipulácii a pri nesprávnom skladovaní výrobkov.

3. Vady vzniknuté znečistením (prach, machy, chemické látky a pod.).

4. Rozdiely v rozmeroch výrobkov, ktoré sú v tolerancii podľa technických listov alebo vyhlásení o zhode.

5. Rozdiely vo farebných odtieňoch dodávaných výrobkov, ktoré sú spravidla ovplyvňované vstupnými
surovinami.

6. Vady vzniknuté dôsledkom neprimeraného používania, neodbornej manipulácie s tovarom a vady
spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.

7. Vady vzniknuté neodborným zapracovaním realizátora.

8. Odlišnosti spôsobené tzv. výkvetmi, ktoré nie sú predmetom reklamácie.